pondělí 17. října 2016

Jak funguje lidský mozek

Anotace: Cílem aktivity je popsat  anatomii mozku, lokalizovat emoční centra, pochopit vzájemné vlivy fungování různých center mozku.  Žáci se seznámí pomocí obrazového materiálu, filmu, popisu a výkladu s emočními centry v mozku, jejich vlivy na další funkce mozku, např. paměť, učení. Žáci popisují své zkušenosti s vznikem, rozpoznáváním a ovládáním emocí a diskutují o svých zkušenostech s nimi. Některé životní situace dramatizují.


Garant:   Kateřina Hepová, Soňa Rýdl                                                  
Délka trvání:    6 hodin                                                          Ročník: 6.-9., 2.-3.
Pomůcky:        dostupná literatura o mozku, emocích, film V hlavě, ...                                                                     
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru ETV:

  • komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
  • respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
  • analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
  • nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním chováním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva
  • spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
  • je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení
  • se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů
  • aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy


Žádné komentáře:

Okomentovat